ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมุติ ตามแม่บทการบัญชี ความของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี และงบดุลการวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ ๖ ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชีอ