ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้าการต่อสายไฟฟ้าต่างๆ การเดินสายไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การติดตั้งระบบป้องกันสํญญาณเตือนภัย
การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้ง
ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า