ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ วัสด-ุอุปกรณที่ใชในงานติดตั้งทอรอยสาย รางเดินสาย สวิชตัดตอน เซอรกิตเบรคเกอร อุปกรณประกอบต  ูควบคุมไฟฟา หาขนาดตัวนํา ขนาดบัสบาร การติดตั้งบัสบาร และอุปกรณประกอบอื่น ๆ ในตูควบคุมและแผงจายไฟฟา ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจซอมแกไขบารํ ุงรักษา ระบบไฟฟาในอาคาร และในโรงงาน