คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  แบบของบุคลิกภาพ  สุขอนามัย  ศิลปะการแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  การฝึกให้เกิดกิจนิสัย  และทักษะในการแสดงกิริยามารยาท