ศืกษาวิธีการออกแบบชิ้นส่วนงานจากแบบงาน

ศืกษาวิธีการออกแบบชิ้นส่วนจากงานจริง

คำนวณแรงที่ส่งมาจากมอเตอร์เพื่อออกแบบชิ้นส่วนให้เหมาะสม