ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมและโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้าวัสดุเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อมเครื่องจักร
และเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่นการแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อมการเขียนแบบแผ่นเคลี่อย่างง่าย
ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส
และไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ค การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบลงแผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด
เคาะ ชึ้นรูป และประกอบชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย