ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อม และอุปกรณใน
งานเชื่อมแกสและไฟฟา วัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อม รอยตอทาเชื่อม เทคนิคในการเชื่อม
การตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องตน ปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กแผนบางดวยแกส การเชื่อมรอยตอชน และ
รอยตอตัวที งานตัดดวยแกส งานเชื่อมไฟฟารอยตอตัวทีและหนาแปลน โดยใชอุปกรณความ
ปลอดภัยสวนบุคคลถูกตอง ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ