คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลักความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณหาค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฎิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย ปฎิบัติลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสฉาก งานเจาะ งานรีมเมอร์