รหัสวิชา 2127– 2127 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  ( 1-3-2 )

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์

จุดประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่ง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ กับงานอื่นๆ
2. เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมวิเคราะห์ และทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับงานอื่นๆ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์  ชุดคำสั่ง  การเขียนโปรแกรมควบคุม  การอ่านค่าแอนนาล๊อก
การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม   การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ   ควบคุมหลอดไฟ( LED )    ควบคุมหลอดไฟ   7  segment 
ควบคุมสเตปมอเตอร์ ( Stepper  Motor ) ควบคุมมอเตอร์แสดงผล  LCD  ไอซีวัดอุณหภูมิ  โมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุต  เป็นต้น


มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
2. เลือกใช้อุปกรณ์หรือไอซีได้อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
4. ทดสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์