ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย
Protocol  TCP/IP, Client-Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E-mail,
WWW  การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล  ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ
ในอินเทอร์เน็ต  การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)  ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต