ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม  บทบาทและความสำคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย  และมาตรฐาน  ISO  9000 ISO  14000  และ  HACCP  หลักการวัด  มาตรฐาน  ระบบของการวัด  ปริมาณและหน่วย  นิยามศัพท์  มาตรวิทยาวิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน      (uncertainty)   มาตรฐาน  ISO/IEC  17025  สำหรับห้องปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงมิติ  เช่น  แท่นระดับ เวอร์เนียร์  ไมโครมิเตอร์  เกจหน้าปัด    เกจ      บล็อกเครื่องมือวัดมุม     เป็นต้น   เครื่องมือวัดเชิงกล  เช่น  เครื่องชั่ง เครื่องวัดแรงและทอร์ก มาตรความดัน  มาตรอัตราการไหล เป็นต้น  สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ        (Calibrate  Procedures)   สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเครื่องมือวัดเชิงกลซึ่ง ใช้ทั่วไปในงานวิศวกรรม  การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์