ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา  สื่อสารอย่างมีศิลปะ  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  กาลเทศะ  บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห์  ประเมินค่าสารจากการฟัง  การดู  การอ่าน  การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  การพูดที่ใช้งานอาชีพ  และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม  การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ  การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์  และเขียนโฆษณา  เขียนรายงาน  เขียนโครงการ  และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต