ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การจำแนกชนิด  ส่วนประกอบ  หลักการทำงาน  การบำรุงรักษา  และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน  การคำนวณค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัด  อัตราการป้อน  องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด  งานกลึง  งานไส  งานเจาะ  ตามหลักความปลอดภัย  งานลับมีดกลึงปาดหน้า  มีดกลึงปอก  ลับดอกสว่าน  งานกลึงปาดหน้า  กลึงปอก  งานไสราบ  ไสบ่าฉาก  งานเจาะรู  งานรีมเมอร์