ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
              คอมพวเตอร ิ  คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานตามชุดคําสั่งอยางอัตโนมัติ โดยจะทําการคํานวณเปรียบเทียบ ทางตรรกกับขอมูล และใหผลลัพธออกมาตามตองการ โดยมนุษยไมตองเขาไปเกี่ยวของในการประมวลผล คุณสมบัติของคอมพิวเตอร ใน ปจจุบันนี้คนสวนใหญนิยมนําคอมพิวเตอรมาใชงานตาง ๆ มากมาย ซึ่งผูใชสวนใหญมักจะคิดวาคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่
สามารถทํางานไดสารพัด แตผูที่มีความรูทางคอมพิวเตอรจะทราบวา งานที่เหมาะกับการนํา
คอมพิวเตอรมาใชอยางยิ่งคือการสราง สารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศเหลานั้นสามารถนํามาพิมพออกทางเครื่องพิมพ  หรือ สงผานเครือขายคอมพิวเตอร หรือจัดเก็บไวใชในอนาคตก็ได เนื่องจากคอมพิวเตอรจะมีคุณสมบัติที่ตรงความต้องการของมนุษย์