ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การลับปรับแต่ง บำรุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องมือช่างไม้ งานวัด ร่างแบบ  ไส  ตัด  เจาะ  ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน