ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ  mechanical working , electrical machining , chemical machining  และ metal cutting  โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี