จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ การถอดประกอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์
  2. เพื่อให้มีความสามารถบำรุงรักษา แก้ไขปรับข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์  รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการได้
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  รักษาความสะอาดและปลอดภัย

           4. เพื่อให้สามารถศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ารถยนต์

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ  แก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด  ระบบสตาร์ต  ระบบประจุไฟ  ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

 

สมรรถนะของรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้ารถยนต์
  2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์
  3. ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์
  4. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์             
  5. ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์