ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้นตัวเลข ตัวอักษร มาตรส่วน
องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้
อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร
สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตรส่วน การบอกขนาด
การบอกขนาดมิติ  การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ 
ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection)
มุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial)  ภาพตัด ภาพช่วย
ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซับซ้อนและแบบสั่งงาน
การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม