ศึกษากฎ  กติกา  มารยาท  ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาชนิดต่างๆ  และกิจกรรมทางพลศึกษาอื่นๆตามความถนัดและความสนใจ อันน าไปสู่การประยุกต์ใช้ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ