ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบต่างๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูล   สารสนเทศและการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า