ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการพันมอเตอร์และควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ