คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการเบื้องตนของเทอรโมไดนามิกส และการประยุกตใชงานของเครื่องยนตสันดาปภายในวัฏจักรการทํางานของเครื่องยนต การผสมกันระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพความรอน การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป โครงสรางลักษณะการออกแบบหองสันดาป การเกิดมลภาวะจากยานยนต การแกไขการนอกของเครื่องยนต และการทํางานของเครื่องยนตโรตารี