คำอธิบายรายวิชาให้ศึกษาปฎิบัติงานเกี่ยวกับการถอดประกอบในงานจักรยานยนต์และตรวจเช็คระบบต่างๆในงานจักรยานยนต์การประเมินราคาในการซ่อม การบำรุงรักษา