คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์  คำนวณและทดสอบค่าวงจรกระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า  อิมพีแดนซ์  คาบเวลา  ความถี่  เฟส  กำลังงานไฟฟ้า  เพาเวอร์แฟกเตอร์  จำนวนเชิงซ้อน  เฟสเซอร์ไดอะแกรม  วงจร RLC แบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม   วงจรเรโซแนนท์  วงจรฟิลเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 และ  3  เฟส