ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การลดรูปสมการ
วงจร ลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์ วงจร
โคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสร้างสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งาน    หน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งาน
ในอุตสาหกรรม