วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา 2000-1250 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ชั่วโมง ครูผู้สอนนางสาววัน บุญงาม email wandee_boonngam@hotmail.com โทร 0863332832

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาจีนกลางติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาจีนกลางในงานธุรกิจ