3.  คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์  การแต่งหน้าและการดูแลผิวหน้า ลักษณะของผิวหน้าและการแก้ไข การดูแลรักษาผิวหน้า การแต่งหน้าให้สวยงามเหมาะสมกับรูปหน้าและกลมกลืนกับ      เครื่องแต่งกาย