ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธีผังโครงสราง ผัง
งาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิ้งโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถ (ุ เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling) การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์