คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรู้จักหาเงิน ออมเงินและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทต่างๆ และผลประโยชน์ทางภาษี