ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านเขียนย การฟัง-ดูเรื่องราวต่างๆนเทิงคีจากสื่อโสตทศน์ การสนทนาโต้ตอในสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่งที่ตั้ง สิ่งบ้นเทิง การซื้อขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโาทรศัพท์ การปฏิัติตามคำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติการอ่านเรื่องทั่วไป  ข้อความ กำหนดการ  ป้ายปรกาศต่างๆท่่ีพบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจจ้าของภาษา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพืื่อน เพื่อพรัฒนาทัรกษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่่ีหลากหลาย