ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น เซลไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วยวงจรแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสมโดยใช้อุปกรณ์เป็นเซลไฟฟ้าแบตเตอรี่ตัวต้านทาน หลอดไฟ (Lamp) ไดโอดเปล่งแสง (LED) มอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง (DC. Motor) รีเลย์ (Relay) ใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องวัดหาค่าความสัมพันธ์ ของความต้านทาน แรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ตามกฎของโอห์ม ทฤษฏีเทวินิน และนอร์ตัน ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ์ วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า