คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ  แก้ไขข้อขัดข้อง ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ต ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง  ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์