ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านเรื่องต่างๆที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพแผนภูมิ รายการสินค้า ประกาศรับสมัครงาน กำหนดการ ระเบียบ การบันทึกสั้นๆ การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย