ศึกษาคำศัพท์ สำนวน ประโยค และไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการออกเสียง สนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง