คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน  และการจัดตั้งกิจการ  ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนและข้อแตกต่างท่ีกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน  การบันทึกรายการเปิดบัญชี  การแบ่งผลกำไรขาดทุน  การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่  การทำงบการเงินตามกฎหมาย  ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน  การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการ  และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล