ศึกษาและปฏิบัติหลักการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย การทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ การติดตั้งสายและอุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบ และระบบป้องกัน การประมาณราคา การทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานการทดสอบ และส่งมอบ