ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน วิธีการใช้โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา