คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทาน แบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลต้า-สตาร์     ดีเทอร์มิแนนท์ เซลล์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนต์