คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานวงจรเบื้องต้น วงจรคอมมอนต่างๆ ของทรานซิสเตอร์ เฟต การให้ไบอัส วงจรขยายและการคลับปลิ้ง แคสเคด ดาร์ลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ การใช้คู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ ประกอบใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นวงจรขยายสัญญาณความถี่ต่ำ วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแส-แรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุม การวัดทดสอบค่าต่างๆของวงจรตามลักษณะสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ