คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ-ส่ง เอกสาร การลงทะเบียน

การแยกประเภท  การสรุปข้อมูล  การร่างจดหมาย  รูปแบบการพิมพ์  การจัดเก็บ  การให้บริการข้อมูล  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ  และงานบริการข้อมูลข่าวสาร