จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการขายและความรู้พื้นฐานของงานขาย

2.  เตรียมความพร้อมสำหรรับการเป็นนักขายที่ดี

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ์

 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขายและความรู้พื้นฐานของการขาย

2.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขายประเภทและลักษณะของงานขาย

3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่งขัน โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย

4.  เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย