คำอธิบายรายวิชา      

          ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงานขายโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานขาย