ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ หัตถรรมพื้นบ้านของไทย การกำหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น ตามหลักการออกแบบ การทำหุ่่นจำลองประกอบการออกแบบ การนำเสนองาน มีจรรยาบรรณของนักออกแบบและมีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน