1. รู้ความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล

2. เข้าใจลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3. เข้าใจประเภทของฐานข้อมูล

4. มีทักษะในการทำงานโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์