คำอธิบายรายวิชา

                         ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ การบำรุงภาษาเครื่องพิมพ์ดีดและการแก้ไขอย่างง่าย การเรียนรู้แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสและคิดคำนวณ