ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการประกันภัย ประวัติความเป็นมาและจุดประสงค์ของการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัยและ การประกันชีวิตในประเทศไทย  คุณสมบัติของตัวแทนขายประกันชีวิต       วิธีการเสนอขายประกันชีวิต    วิธีในการเอาประกันภัย  ชนิดของการประกันภัย  ชนิดของกิจการที่ควรเอาประกันการเลือกบริษัทประกันภัย  การติดตามผลการขายประกันภัย  การศึกษาตัวอย่าง การขายประกันภัย