ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร

หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยในการทำงาน