ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการเมคคาทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ความก้าวหน้าและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ เครื่องกลไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์ ในสาขา
เมคคาทรอนิกส์