ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
อาหารและโภชนาการ ที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย
หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา
เคารพกฏ กติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา
เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง
พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข