ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติของไทย